Word B2B Partner

Wordt een B2B partner van LottePads

Heb jij een bedrijf en heb je affiniteit met duurzame producten? Lijkt het je leuk om een wholesale partner te worden van een duurzaam Nederlands merk en ben je open over het onderwerp menstruatieproducten. Dan zoeken wij jou als wholesale partner voor ons bedrijf!

Wanneer jij wholesale partner van Lottepads wordt gelden er voor jou gunstige inkoop prijzen op basis van staffel inkoop.
We leggen je graag uit hoe het werkt en wat de voordelen zijn van een wholesale
partnerschap.

Wordt B2B partner 20211213_132209379_iOS

Wat is wholesaling?

Als wholesale partner verkoop jij producten van Lottepads op je
eigen webshop, in je fysieke winkel of marktkraam. Aan de verkoop van de producten van LottePads zitten voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden kun je lezen aan het eind van deze uitleg.

Wholesale partner worden is alleen beschikbaar voor bedrijven die ingeschreven staan bij de kamer van koophandel

Je wordt uiteraard ondersteund in alle product foto's en productkennis die je nodig hebt als wholesale partner. Inkopen gaat per staffel, dat betekent dat er een minimaal aankoop aantal is van 20 stuks producten. Wil je vooraf weten welke staffel percentages we hanteren neem dan contact met ons op via het contact formulier of stuur een mail naar contact@lottepads.com.

Hoe werkt het?

Affiliate uitleg lotepads stap 1

Schrijf je in!

Begin met je aan te melden als wholesale partner, geef op wie je bent, vertel ons over je bedrijf en via welke weg jij de producten van lottepads.com wilt gaan verkopen. Geef ook aan in welke branche je werkt. Wacht vervolgens op goedkeuring van LottePads.

De branche waar je in werk kan invloed hebben op je aanmelding. We kijken ook of je website en/of socialemediakanaal geen ongepaste inhoud bevat.

Dit kan even duren omdat we elke aanmelding persoonlijk controleren.

Plaats je bestelling.

Gebruik de B2B omgeving van LottePads om een bestelling te plaatsen. Kies uit de beschikbare producten of plaats een op maat gemaakte order. Op maat gemaakte orders hebben een afwijkende levertijd zoals beschreven in de leveringsvoorwaarden. De levertijd zal altijd in goed overleg gaan, maar is wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten.

Pas na bevestiging van je bestelling gaat de levertijd in. Op elke bestelling zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing en dienen bij elke bestelling gelezen en geaccepteerd te worden.

stap 2 stap 3

Verkoop de artikelen van Lottepads.com

Gebruik het promotie materiaal dat lottepads.com beschikbaar stelt via ons netwerk en plaats dit op uw webshop en/of sociale media om onze producten onder de aandacht te brengen.

Ook is het toegestaan om de producten actief te promoten via sociale media bijvoorbeeld via Instagram, Facebook, TikTok, Youtube etc. Houd wel rekening met de groepsregels van desbetreffende sociale media groepen. Houd rekening met de aangegeven verkoopprijs en de gestelde voorwaarden voor acties en kortingen.

Wordt B2B partner

Voor wie?

Iedereen met een bedrijf dat ingeschreven staat in de kamer van koophandel is welkom om wholesale partner te worden van LottePads. Wel wordt er gekeken naar de branche van je website, fysieke winkel of marktkraam. Vul onderstaand aanmeld formulier in om je aan te melden, maar lees eerst de voorwaarden aandachtig door.

Vragen?

Heb je vragen over deze vorm van samenwerken? Neem dan contact met ons op via het contact formulier of stuur een mail naar contact@lottepads.com

Aanmeld formulier

Om affliate te worden bij LottePads moet je minimaal 18 jaar oud zijn (ben je dit niet heb je toestemming van een ouder / voogd nodig) Scheiden met een , als het er meerdere zijn.

Algemene en leveringsvoorwaarden B2B

Deze B2B voorwaarden bevat alle voorwaarden en voorschriften tussen ons, Lottepads.com, en u, voor wat betreft uw aanmelding en deelname als een (B2B) partner voor Lottepads.nl. Uw akkoord van deze overeenkomst zoals die hieronder wordt vermeld, bevestigd uw acceptatie van de voorwaarden en voorschriften van deze overeenkomst, en is een geldig juridisch bindende overeenkomst tussen Lottepads.nl en u.

Artikel 1 - Definities

1. LottePads, gevestigd te Biddinghuizen, KvK-nummer 62473719, wordt in deze leveringsvoorwaarde aangeduid als producent.
2. De wederpartij van producent wordt in deze leveringsvoorwaarde aangeduid als wederverkoper.
3. Partijen zijn producent en wederverkoper.
4. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op orders die door de wederverkoper bij de producent zijn geplaatst èn door de producent schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 - Totstandkoming en ontbinding overeengekomen orders

1. De wederverkoper plaatst schriftelijk de order bij de producent.
2. Wederzijdse verplichtingen, komen tot stand, na schriftelijk akkoord van de producent.
3. Geplaatste opdrachten kunnen niet geannuleerd worden. Producten worden niet retour genomen.

Artikel 3 - Verplichtingen producent

1. De producent voert de overeengekomen orders naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. De producten zijn handgemaakt en van hoge kwaliteit. Alle producten worden voor verzending op kwaliteit gecontroleerd.
3. De producent heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4 - Levering

1. Wanneer de bestelde producten uit voorraad leverbaar zijn zullen pakketten over het algemeen binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden worden via postNL (NL), of DHL(EU) met tracking code en aflevering zonder handtekening.
2. Voor orders die speciaal voor u geproduceerd worden, geldt een levertijd van 6-12 weken afhankelijk van de grootte van de order, de verwachte productietijd en de beschikbaarheid van materialen.
3. Als u de voorkeur geeft aan verzending via PostNL met vereiste handtekening, dan dient de wederverkoper dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden. Welke verzending u ook kiest, u krijgt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kunt volgen.
4. Wederverkoper betaald €4,95 verzendkosten en komt niet in aanmerking voor gratis verzenden boven de €65,-

Artikel 5 - Verpakking en verzending

1. Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Hiervoor worden de tarieven van PostNL aangehouden.
2. Artikelen worden verzonden in een daarvoor geschikte doos van stevig materiaal om beschadiging te voorkomen.
3. Bij beschadiging van de verzendverpakking door transportbedrijf dient de wederverkoper hier onmiddellijk melding van te maken bij de producent. Hierna zal een onderzoek gestart worden. Eventueel beschadigde producten worden vervangen of gecompenseerd.
4. De wederverkoper controleert bij ontvangst de artikelen op eventuele beschadigingen en/of
onvolkomenheden. Eventuele beschadigingen, of onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst gemeld te worden.
5. Artikelen die beschadigd raken door het oneigenlijk openen van het verpakkingsmateriaal worden niet vergoed door de producent.
6. In geval van verlies van de verzending, neemt de wederverkoper uiterlijk binnen 5 werkdagen contact op met de producent. In dat geval wordt in onderling overleg een passende oplossing bepaald.

Artikel 6 - Betaling

1. Indien de bestelde producten volledig uit voorraad leverbaar zijn, wordt het verschuldigde bedrag ineens in rekening gebracht.
2. Indien de order speciaal voor de wederverkoper geproduceerd wordt, wordt een aanbetaling van minimaal 50% in rekening gebracht. De productie van de order en de in artikel 2.2. gemelde levertijd vangt aan ná ontvangst van de volledige aanbetaling. Het resterende bedrag wordt in rekening gebracht en dient te worden voldaan, voorafgaand aan de verzending van de order.
3. Bij gestelde deelbetalingen zoals vermeld in voorgaand artikel 4.2, blijft in alle gevallen het totaalbedrag van de overeengekomen opdracht verschuldigd. Het is de wederverkoper niet toegestaan de opdracht tussentijds te annuleren.
4. Het volledige factuurbedrag dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
5. Betaalt wederverkoper niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is producent gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat wederverkoper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
6. Blijft wederverkoper in gebreke, dan zal producent tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de wederverkoper. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan producent. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederverkoper zijn de vorderingen van producent op de wederverkoper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 - Inkoopprijzen (van producent aan wederverkoper)

1. Door de producent genoemde inkoopprijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De producent heeft de mogelijkheid om de inkoopprijzen jaarlijks per 1 januari en/of per 1 juli aan te passen.

Artikel 8 - Verkoopprijzen (van wederverkoper aan afnemer)

1. De wederverkoper is uitsluitend bevoegd de producten te verkopen aan consumenten.
2. De wederverkoper hanteert minimaal de door de producent vastgestelde verkoopprijzen.
3. De verkoopprijzen worden jaarlijks per 1 januari en/of per 1 juli opnieuw vastgesteld.
4. Afwijking van de adviesprijs is toegestaan mits de looptijd van acties en kortingen niet langer dan 3 aaneengesloten weken en niet vaker dan 3 maal per kalenderjaar plaatsvinden.
5. Het is de wederverkoper niet toegestaan, kortingen te hanteren groter dan 40%.
6. Producten gekocht als "probeer set" dienen enkel ook verkocht te worden als gehele set en de daarvoor gestelde set prijs. Deze producten mogen na aanschaf niet los verkocht worden. Wederverkoper zal hier op aangesproken worden als dit wel gebeurd.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid schade

1. De producent is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij producent de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
2. In het geval dat producent een schadevergoeding verschuldigd is aan wederverkoper bedraagt de schade nooit meer dan de daarvoor betaalde inkoopvergoeding.

Artikel 10- Rechten en geheimhouding

1. Eventuele rechtsopvolgers zijn gebonden aan alle bepalingen van deze voorwaarden.
2. De wederverkoper respecteert de merk- en eigendomsrechten van de producent. Producten en ontwerpen worden niet gekopieerd/ gereproduceerd.
3. De producent behoudt alle (intellectuele) absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen etc.
4. Beide partijen houden eventuele vertrouwelijke informatie (in welke vorm dan ook), dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim.
5. De wederverkoper laat zich niet negatief uit over de producent, het merk, of de producten.
6. Indien de wederverkoper dit artikel overtreedt, dan verbeurt wederverkoper ten behoeve van producent een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan wederverkoper kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
7. Het verbeuren van een eventuele boete, doet geen afbreuk aan de overige rechten van producent waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Made by Lotte is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Deze overeenkomst komt tot stand, na schriftelijke bevestiging door de producent. Deze overeenkomst is 30 dagen geldig.